محبت چو از حد بگذرد نادان خیال بد کند اینجا کجاست...؟؟؟ - ►▌ رنگارنگ ▌ ◄
سفارش تبلیغ
صبا
►▌ رنگارنگ ▌ ◄


به اشتراک بگذارید تا کمی هم از داشته هایمان بدانیم!

? اینجا ایران است.....
بیمارستان نمازی شیراز جزؤ سه بیمارستان برتر دنیا برای پیوند کبد در دنیا

? ا?نجا ا?ران است...
قدرت اول نظام? منطقه

? ا?نجا ا?ران است...
امن تر?ن آسمان منطقه به ?ار? پدافند هوا?? خاتم ا?نب?ا(ص‏)

? ا?نجا ا?ران است...
جزو ب?ست کشور سازنده ناوشکن در دن?ا

? ا?نجا ا?ران است...
دارنده رکورد سر?ع تر?ن اژدر دن?ا(100متر در ثانیه)

? ا?نجا ا?ران است...
شکارگاه پهپاد RQ170 فوق پ?شرفته آمر?کای و ساخت مدل ا?رانی

? ا?نجا ا?ران است...
پرواز موفق پهپاد شاهد برفراز آسمان اسرائ?ل به مدت 3ساعت و عکسبردار? از نقاط فوق محرمانه بدون ه?چ مانع?

? ا?نجا ا?ران است...
?عن? عکس بردار? از خاک ا?ران رو?ا?? برا? آمر?کا و اسرائ?ل!!!

? ا?نجا ا?ران است...
جزو چهار کشور موفق در شب?ه ساز? ح?وان?

? ا?نجا ا?ران است...
دوم?ن کشور برتر دن?ا در تحق?قات مغز و نخاع

? ا?نجا ا?ران است...
کشور? که القاعده, داعش, طالبان که ه?چ, حت? آمر?کا و اسرا??ل هم نمی توانند امن?تش را ب? ثبات کنند

? ا?نجا ا?ران است...
کشور? که تعادل س?اس? منطقه را در دست دارد

? ا?نجا ا?ران است...
کشور? که وقت? م?خواهند با او بجنگند, تک به تک وارد نم?شوند, بلکه بخاطر قدرت ب?حدش 84 کشور متحدأ به او حمله م?کنند و آخر هم پس از 8 سال نم?توانند ?ک وجب از خاکش را اشغال کنند.

? ا?نجا ا?ران است...
جزو ده کشور برتر دن?ا در علوم نانوتکنولوژ?

? ا?نجا ا?ران است...
تنها کشور دست ?افته بر تکنولوژ? هسته ا? بدون کمک کشورها? د?گر

? ا?نجا ا?ران است...
اول?ن کشور سازنده دارو? گ?اه? درمان ام.اس

? ا?نجا ا?ران است...
کشور? که دشمن برا? نابود? اش به ا?ن نت?جه رس?د که با?د خودباور? مردمانش را نابود کند

??هموطن :
داشته ها?مان را دست کم نگیریم

افتخار کنیم به ایرانی بودنمان و این اندکی از افتخارات کشور عزیزمونه...


روز? که دشمن بعث? خرمشهر را گرفت

جسد ب? جان و عر?ان دختر? را به ت?رک بلند? بسته و درآن سو? کارون مقابل چشمان رزمنده ها? ما گذاشته
بودند !


تکاوران ن?رو? زم?ن? ارتش با تقد?م 3 شه?د با?خره آن جسد را پا??ن آوردند !...
سه شه?د برا? " جسد " ?ک دختر ا?ران? !...
??


ناپلئون بناپارت :
اگر ن?م? از لشگر?انم ا?ران? بودند تمام دن?ا را فتح م?کردم ...
??
آدولف ه?تلر :
اگر مهندسان اسلحه ساز من ا?ران? بودند صد سال قبل ازتولدم ناز? دارا? بمب اتم? م?شد .
??
پبامبر اسلام :
روز? مردان? از سرزم?ن پارس به دور تر?ن نقطه ? علم خواهند رس?د
??
چنگیز مغول :
اگر دنبال مردان? هست? که تا پا? خونشان از عهدشان دفاعکنند در سرزم?ن پارس به کاوش بپرداز .
??
اسکندر :
اگر روز? د?د? که فرد? بخاطر کشورش حاضر شده تمامفرزندانش را قربان? کند بدان که آن مرد اهل
امپراطور?پارس است.
??


نوشته شده در جمعه 96/3/19ساعت 2:23 عصر توسط Mahdi Rahbarzare یادگاری ( ) |


Design By : Pichak